Nově doručujeme na Slovensko za stejnou cenu jako po Česku za 79 Kč

Obchodní podmínky PRIMA Foto Dárky

PRIMA Foto Dárky.cz - Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Platnost

Pro obchodní vztah mezi JUST BUSINESS s.r.o., Těšice 747,69619 Mikulčice, Česká Republika (dále jen PRIMA Foto Dárky.cz) a objednatelem platí výhradně následující obchodní podmínky ve znění, jak jsou uvedeny na Internetu v čase objednávání. Za účelem on-line objednávání si objednatel může tyto všeobecné obchodní podmínky uložit ve svém počítači a/nebo vytisknout. PRIMA Foto Dárky.cz používá pro realizace objednávek vlastní infrastrukturu a software. Za účelem zpracování objednávek se v interním systému společnosti dále postoupí pouze ty osobní údaje a obrazové údaje, které jsou potřebné pro řádné zpracování objednávky.

§ 2 Smluvní partner

Smluvním partnerem objednavatele je firma JUST BUSINESS s.r.o.

§ 3 Uzavření smlouvy

Objednatel zadal PRIMA Foto Dárky.cz objednávku na výrobu digitálních foto produktů (dále: "zboží"). Smlouva se považuje za uzavřenou poté, co PRIMA Foto Dárky.cz potvrdí prostřednictvím e-mailu objednávku, kterou společnosti PRIMA Foto Dárky.cz zadal objednatel přes www.primafotodarky.cz

§ 4 Ceny

Dodávka zboží se uskuteční za ceny, které jsou platné v den uzavření smlouvy, tak jak jsou uvedeny na webové stránce PRIMA Foto Dárky.cz. Cena obsahuje hodnotu objednávky a přepravní náklady včetně všech daní a jiných součástí ceny. Všechny ceny se rozumí v CZK. Cena zahrnuje v současnosti platnou daň z obratu (DPH). Při dodávce do zemí, které nejsou členem Evropské unie, se další celní poplatky, které by mohly být vyměřené, nemohou přenést na PRIMA Foto Dárky.cz Případné další celní poplatky nese objednatel.

§ 5 Právo zrušení, právo vrácení

Právo zrušit objednávku je vyloučeno vzhledem k tomu, že fotografie jsou vyhotoveny podle osobitých požadavků objednatele a byly přizpůsobeny výhradně pro jeho osobní potřebu.

§ 6 Dodání, odeslání

Dodání nebo převzetí objednávky se provádí v souladu s ustanoveními, jak jsou uvedeny na webové stránce, pokud se mezi objednatelem a PRIMA Foto Dárky.cz. nedohodne jinak. Průměrná doba dodání je 5 pracovních dnů, může se však prodloužit podle aktuální vytíženosti výroby. Maximální doba dodání je 30 dní. Společnost PRIMA Foto Dárky.cz je oprávněna provádět částečné dodávky. Prodlení dodávky ze strany PRIMA Foto Dárky.cz neopravňuje objednatele na náhradu škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany PRIMA Foto Dárky.cz. V případě, že bylo dohodnuto vyzvednutí objednávky, je objednatel povinen vyzvednout zboží, co nejdříve po vyhotovení a na adrese, kterou určil. PRIMA Foto Dárky.cz je povinen uschovat zboží - po zaslání upomínky ohledně převzetí zakázky - nejdéle 2 měsíce.

§ 7 Platba

Platba za objednávku probíhá v hotovosti v sídle společnosti, převodním příkazem, platební kartou nebo prostřednictvím smluvních partnerů.

§ 8 Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává ve vlastnictví PRIMA Foto Dárky.cz. až do úplného zaplacení veškerého zboží z jedné a téže objednávky.

§ 9 Záruka

Zboží je vadné, pokud neodpovídá technickým standardům digitálního vyvolání a zpracování fotografie nebo jiných fotoproduktů. Dodavatel si vyhrazuje právo na vyhotovení produktů s výrobní tolerancí rozměrů - dodané podklady objednatelem budou přizpůsobeny technologickým procesům výroby fotoproduktů (zejména ořez spadávky, automatické barevné korekce). Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé, bez zvláštního prohlížení nápadné vady neprodleně při dodání zboží, nejpozději však do dvou týdnů od obdržení. Pozdější uplatnění zřejmých vad je vyloučeno. Skryté vady se musí uplatnit neprodleně po zjištění, nejpozději však v rámci zákonné záruční doby šesti měsíců. Při oprávněných reklamacích má PRIMA Foto Dárky.cz nejdříve právo na náhradní dodávku. Pouze v případě, že náhradní dodávka není možná nebo bude chybná, je objednatel oprávněn požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. V ostatním se záruka řídí předpisy obchodního práva. Odpovědnost za následné škody je vyloučena.

§ 10 Ručení

PRIMA Foto Dárky.cz ručí za škody na zboží samotném pouze do odeslání objednávky. Další nároky objednatele bez ohledu na právní titul jsou vyloučeny. PRIMA Foto Dárky.cz neručí za poškození nebo ztrátu dat na nosičích údajů objednatele nebo na nosičích PRIMA Foto Dárky.cz nebo na elektronických přenosových cestách a v elektronických sítích. PRIMA Foto Dárky.cz neručí za vlastnosti produktů. Za přislíbené vlastnosti ručí jen tehdy, jestliže PRIMA Foto Dárky.cz takový příslib poskytl výslovně a v písemné formě. Výše uvedené omezení ručení se nevztahuje na případ hrubé nedbalosti nebo úmyslu ze strany PRIMA Foto Dárky.cz

§ 11 Ochrana údajů, zabezpečení údajů

Objednavateli je známo a souhlasí s tím, že osobní údaje potřebné k realizaci zakázky i archivaci jsou uloženy na nosičích dat. Výslovně souhlasí se zjišťováním, zpracováním a využíváním osobních údajů. Toto zpracování se děje s přihlédnutím na zákon o ochraně údajů. PRIMA Foto Dárky.cz zachází se všemi údaji důvěrně. Objednatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucnosti. PRIMA Foto Dárky.cz se pro případ odvolání zavazuje osobní údaje okamžitě vymazat s výjimkou případu, že objednávka ještě nebyla vyřízena. PRIMA Foto Dárky.cz při udělení zakázky předpokládá, že objednatel své záznamy zálohuje i v době po dodání prací. PRIMA Foto Dárky.cz údaje, které jí poskytl objednatel, nezálohuje. Obrazové údaje, které zaslal objednatel, se vymažou po splnění zakázky. Výjimkou jsou ty obrazové údaje, kteří se archivují na žádost zákazníka.

§ 12 Autorské právo, trestní právo

Za obsah přenášených obrazových souborů odpovídá výlučně objednatel samotný. U všech prací svěřených PRIMA Foto Dárky.cz jakož i při archivaci obrazových dat se předpokládá, že objednatel vlastní potřebná autorská, značková nebo jiná práva. Následky z případného porušení těchto práv nese sám objednatel. Objednatel současně s udělením zakázky prohlašuje, že obsah přenášených obrazových souborů neporušuje trestní zákony, především se jimi neporušují předpisy proti šíření dětské pornografie. Pokud by PRIMA Foto Dárky.cz zjistil porušení tohoto prohlášení, podá neprodleně příslušné oznámení orgánům činným v trestním řízení.

§ 13 Místo plnění, sídlo soudu a použité právo

Místo plnění pro všechny závazky ze smluvního vztahu je sídlo společnosti PRIMA Foto Dárky.cz.  V právních sporech v souvislosti s obchodním vztahem platí výlučně český právní řád. Pokud objednavatel při podání žaloby nemá žádné bydliště nebo trvalý pobyt v České Republice, je pak sídlem soudu Hodonín.

§ 14 Salvátorská klauzule

Pokud jsou nebo se stanou neplatnými jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo doplňující smlouvy, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Platnými zůstávají pro obě strany. V případě neplatnosti jednoho jediného ustanovení budou oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k oboustranným zájmům o dosažení nové dohody, která se bude co nejvíce přibližovat ekonomickému účelu neplatného ustanovení.

§ 15 Kontaktní údaje

Obchodní jméno: JUST BUSINESS s.r.o.
Sídlo: Těšice 747, 696 19 Mikulčice
IČO: 01770349
Společnost JUST BUSINESS s.r.o. je zapsaná v Obchodním rejstříku C 112027 vedeného u Krajského soudu v Brně

 

Reklamační řád PRIMA Foto Dárky.cz

JUST BUSINESS s.r.o., Těšice 747, 69619 Mikulčice, Česká Republika, IČO: 01770349,

  email: info@primafotodarky.cz , www.primafotodarky.cz

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti dodavatele PRIMA Foto Dárky.cz a jejích zákazníků v oblasti reklamací týkajících se zpracování zakázek (vyhotovování fotoproduktů), vycházejíce přitom z Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Článek 1

Zásady přijímání reklamací


1.1 Práva vyplývající z odpovědnosti za vady zpracovaných zakázek je zákazník povinen uplatnit na adrese sídla společnosti osobně nebo prostřednictvím doručovací služby a to v písemné formě.

1.2 V rámci reklamačního řízení je zákazník povinen pravdivě informovat o vadách (nesprávné množství, špatná kvalita, ztráta zakázky příp. jiná vada). Pokud není možné chybu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je objednatel povinen písemně uvést všechny požadované informace k dané vadě. /Reklamační list/

1.3 Spolu s vyplněným reklamačním listem je zákazník v závislosti na charakteru vady povinen předložit i vadnou zakázku spolu s dokladem o zaplacení.

1.4 Pokud je reklamační list doručen osobně, bude potvrzen přebírajícím zaměstnancem firmy PRIMA Foto Dárky.cz

1.5 Za neoprávněnou bude považována každá reklamace, která obsahuje nepravdivé údaje, nebo je-li reklamace podána po uplynutí lhůty pro podání reklamace uvedené v bodě 2.1 níže.

1.6 V případě, že spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím, nebo když se spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Česká obchodní inspekce, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů. Spotřebitel je oprávněn vybrat si subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek 2

Lhůta pro podání a vyřízení reklamace

2.1 Zákazník je povinen oznámit vadu zpracované zakázky bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží si prohlédnout, nejpozději však ve lhůtě 12 měsíců ode dne převzetí věci.

2.2 Práva z odpovědnosti za vady zpracovaných zakázek zanikají, pokud se neuplatnili ve lhůtě podle bodu 2.1 výše.

2.3 Reklamace, které se týkají kvality zhotovené zakázky nebo prodané věci, v sídle firmy PRIMA Foto Dárky.cz převzaté a postoupené reklamačnímu oddělení společnosti k posouzení. Reklamace budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů.

Článek 3

Podmínky oprávněnosti reklamace

3.1 Zákazník bere na vědomí, že pokud podkladová data - fotografie, přijaté na zpracování nejsou dostatečné kvality, společnost PRIMA Foto Dárky.cz si vyhrazuje právo na případné pozdější zamítnutí reklamace.

Článek 4

Práva vyplývající z oprávněných reklamací

4.1 V případě, že bude reklamace reklamačním oddělením uznána za oprávněnou ve smyslu článku 3, ve lhůtách podle bodu 2.3 výše, provede se oprava převzaté zakázky spočívající v nesprávném množství, formátu nebo záměně a její doručení zákazníkovi.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

5.1 Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit řádnou a včasnou ochranu práv a oprávněných zájmů zákazníka. Proto je nezbytné, aby reklamační nároky zákazníka byly uplatněny řádně, včas a v souladu s postupem uvedeným v tomto reklamačním řádu, při respektování vzájemných práv a povinností všech zúčastněných osob a poskytnutí potřebné součinnosti.

5.2 Tento reklamační řád byl projednán a schválen PRIMA Foto Dárky.cz

5.3 Případné dotazy adresujte prosím na adresu JUST BUSINESS s.r.o., Těšice 747, 696 19 Mikulčice, Česká Republika, email: info@primafotodarky.cz, www.primafotodarky.cz